Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Konkurs " Płyn do dezynfekcji"

REGULAMIN KONKURSU „KUP I WYGRAJ”

Definicje

Użytym w treści niniejszego Regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

 1. „Organizator”– Miku Miki Łukasz Karpiński siedzibą w Dobra (72-003), ul. Szczecińska 29. Numer NIP: 852-187-45-10, REGON: 368094295
 2. „Regulamin”– niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Kup i wygraj” jest wiążący dla Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Komisji Konkursowej i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 3. „Konkurs”– Konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Kup i wygraj” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.
 4. „Uczestnik”– osoba fizyczna, która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 5. „Komisja Konkursowa”– zespół składający się z wybranych przez Organizatora osób, który decyduje o przyznaniu nagród w Konkursie oraz dokonuje oceny prawidłowości zgłoszeń. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków Komisji Konkursowej.
 6. „Laureat”– Użytkownik, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, a jego zgłoszenie zostało nagrodzone przez Komisję Konkursową.
 • 1
  Postanowienia ogólne
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy, zgodnie z informacją od Organizatora, dotyczącą zasad Konkursu:
  a) Dokonać zakupu dowolnego płynu do dezynfekcji w sklepie Mikumiki.pl za minimum 25 zł.
  b) udzielić odpowiedzi na otwarte pytanie Konkursowe „Jak chronisz siebie i bliskich przed wirusem?”, wymagające kreatywnej odpowiedzi ze strony Uczestnika oraz przesłać je drogą mailową na podany przez organizatora adres mailowy. O wygraniu nagrody będzie stanowił wybór odpowiedzi przez Komisję, składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Kryterium oceny odpowiedzi na pytanie Konkursowe, jakim będzie się kierować Komisja Konkursowa, jest wybór najciekawszych, najbardziej oryginalnych i kreatywnych odpowiedzi nadesłanych na ogłoszone pytanie Konkursowe.
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
 4. Na danego Uczestnika Konkursu przypaść może wyłącznie 1 (jedna) nagroda w całym Konkursie.
 • 2
  Termin i uczestnictwo w konkursie
 1. Konkurs trwa do 15.11.2020r.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:
  posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski - Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób zamieszkujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  • ukończyła 18 lat, lub w przypadku osób niepełnoletnich, posiada zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie.
  • jeśli nie ukończyła 18 roku życia musi posiadać zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w niniejszym Konkursie i rodzic lub opiekun prawny musi zaakceptować niniejszy Regulamin w swoim imieniu oraz w imieniu Uczestnika. Poprzez uczestnictwo w niniejszym Konkursie każdy z uczestników potwierdza, że uzyskał taką zgodę i przyjmuje zapisy niniejszego Regulaminu.
  • dokonała zakupu dowolnego płynu do dezynfekcji za minimum 25 zł w sklepie „Mikumiki.pl” na jednym paragonie i posiada paragon fiskalny lub fakturę VAT potwierdzającą ten zakup.
  • po dokonaniu zakupu produktu/ów, udzieliła odpowiedzi na otwarte pytanie Konkursowe „Jak chronisz siebie i bliskich przed wirusem?” i przesłała tę odpowiedź na adres konkursowy konkurs.mikumiki@gmail.com w wyznaczonym terminie wraz z numerem paragonu potwierdzającym zakup.
  • zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu.
  • udzielona przez nią wypowiedz nie narusza niczyich praw i nie zawiera wulgaryzmów
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, sklepu Mikumiki i ich rodziny oraz pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Przyrzekającego Nagrody, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo oraz powinowatych.
 5. Uczestnik może dołączyć do Konkursu każdego dnia trwania Konkursu.
 6. Nagrody nie podlegają kumulacji, co znaczy, że jeden Uczestnik Konkursu może zostać zwycięzcą tylko raz.
 • 3
  Dane osobowe i prawa autorskie
 1. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu mailowego w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, w szczególności w celach wydania nagród. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników dla celów Konkursu jest Organizator Konkursu. Organizator Konkursu jest też procesorem danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (w tym wydaniem nagrody). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody w Konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Z chwilą doręczenia pracy konkursowej Organizatorowi, Organizator uzyskuje do niej licencję niewyłączną, upoważniającą go do korzystania z praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika i do korzystania z niej na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie zgłoszonej pracy konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • 4
  Zasady oraz tryb wyłonienia laureatów
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  Dokonać zakupu dowolnego płynu do dezynfekcji w sklepie Mikumiki.pl za minimum 25zł i być w posiadaniu paragonu fiskalnego lub faktury VAT potwierdzającej ten zakup.
  • odpowiedzieć na otwarte zadanie Konkursowe: Jak chronisz siebie i bliskich przed wirusem? Odpowiedź nie może przekroczyć ilości 800 znaków wraz ze spacjami.
  • odpowiedź należy przesłać na adres e-mail: konkurs.mikumiki@gmail.com w trakcie trwania Konkursu.
 2. Zgłoszenia dodane po czasie trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową przy przyznawaniu nagród.
 3. Spośród wszystkich Uczestników Konkursu skutecznie zgłoszonych do uczestnictwa w Konkursie w okresie przyjmowania zgłoszeń, Komisja Konkursowa wyłoni jednego zwycięzcę konkursu.
 4. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzcę Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. Uczestnik, który został oznaczony jako Laureat zostanie powiadomiony o nagrodzeniu w Konkursie wyłącznie drogą mailową do 29.11.2020r.
 6. Laureaci Konkursu w terminie 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia o wygranej, są zobowiązani udzielić zgód na przetwarzanie danych osobowych, o które zostaną poproszeni w wiadomości oraz podać dane niezbędne do wysyłki nagród (imię i nazwisko, adres korespondencyjny wraz z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail).
 7. W przypadku braku kontaktu we wskazanym powyżej terminie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody.
 8. W przypadku nie odebrania przez Laureata Konkursu nagrody w ustalonym przez Organizatora terminie, o którym Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany drogą elektroniczną, prawo takiego Laureata Konkursu do nagrody wygasa. W takich wypadkach nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 9. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do wymiany nagrody na inną, wydania równowartości nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze, ani przeniesienia praw do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Zwycięzcy Konkursu są uprawnieni do rezygnacji z nagrody. W takiej sytuacji nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 • 5
  Nagrody i tryb ich przekazania
 1. W Konkursie przewidziano nagrody:

a)                  Smartfon Samsung Galaxy S10 Lite 8/128GB 6,7"

b)                  Exspres SAECO PicoBaristo SM5478/10 

 

 1. Nagrody Konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową, ani na ich równowartość pieniężną.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dowolnym Uczestnikom Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.
 • 6
  Wydanie nagrody
 1. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej w formie wiadomości wysłanej na adres mailowy, z którego przesyłał swoje zgłoszenie Konkursowe.
 2. Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest odpowiedzieć na wiadomość Organizatora z prośbą o zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci Imienia i Nazwiska, danych adresowych oraz numeru kontaktowego dla kuriera, w ciągu 7 dni od jej otrzymania.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika Konkursu błędnych danych adresowych.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nagrody zostaną wysłane kurierem lub Pocztą Polską na wskazany w wiadomości prywatnej adres w terminie do 21 dni od jego otrzymania.
 • 7
  Reklamacje
 1. Uczestnicy mają prawo zgłaszać reklamacje do sposobu przeprowadzania Konkursu na piśmie w czasie jego trwania, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Wszelkie Reklamacje powinny być przesłane drogą pocztową na adres Organizatora. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne, uzasadniające żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji, przez komisję składająca się z przedstawicieli Organizatora. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach Kodeksu Cywilnego. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące. Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji Komisji listem poleconym, przesłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 10 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 8
  Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa wyklucza Uczestnika z Konkursu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 5 dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo według siedziby Organizatora
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego
 6. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl